میلگرد آجدار
میلگرد ساده
میلگرد آجدار
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
میلگرد آجدار نمره 25 12 انبار کیلوگرم 46
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 22 12 انبار کیلوگرم 35
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 20 12 انبار کیلوگرم 29 الی 30
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 18 12 انبار کیلوگرم 24
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 16 12 انبار کیلوگرم 18.5 الی 19
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 14 12 انبار کیلوگرم 15
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 12 12 انبار کیلوگرم 10.5 الی 11
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 10 12 انبار کیلوگرم 7/5 الی 8
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 8 12 انبار کیلوگرم 4/5 الی 5
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده
عنــوان محصول طول (m) واحد تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
میلگرد ساده نمره 16 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 30 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 14 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 25 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 14 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 20 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 18 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 12 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 10 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 8 6 شاخه
تماس بگیرید
0
میلگرد ساده نمره 18 6 شاخه
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179