نبشی
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
نبشی نمره 12ضخامت 12mm 6 انبار 12 135
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 10 ضخامت 8mm 6 انبار 8 73
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 10 ضخامت 10mm 6 انبار 10 90.600
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 9 ضخامت 7mm 6 انبار 7 60
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 5 ضخامت 4mm 6 انبار 4 18.700
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 5 ضخامت 5mm 6 انبار 120 22.6
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 4 ضخامت 4mm 6 انبار 4 14.5
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 3 ضخامت 3mm 6 انبار 3 8.200
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 2/5 ضخامت 3mm 6 انبار 3 6.700
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 2 ضخامت 3mm 6 انبار 3 5.300
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179