محل بارگیری برابر بنگاه اهواز
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ناودانی نمره 16 سنگین 12 انبار 220
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 16 متوسط 12 انبار 175
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 16 سبک 6 انبار 87
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 12 متوسط 6 انبار 63
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 12 سبک 6 انبار 55
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 10 سنگین 6 انبار 62
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 10 متوسط 6 انبار 52
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 10 سبک 6 انبار 42
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 8 سنگین 6 انبار 51
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 8 متوسط 6 انبار 41
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 8 سبک 6 انبار 33
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 6.5 سنگین 6 انبار 42
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 6 سنگین 6 انبار 28
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 6 سبک 6 انبار 22
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 12ضخامت 12mm 6 انبار 135
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 10 ضخامت 8mm 6 انبار 73
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 10 ضخامت 10mm 6 انبار 90.600
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 9 ضخامت 7mm 6 انبار 60
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 5 ضخامت 4mm 6 انبار 18.700
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 5 ضخامت 5mm 6 انبار 22.6
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 4 ضخامت 4mm 6 انبار 14.5
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 3 ضخامت 3mm 6 انبار 8.200
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 2/5 ضخامت 3mm 6 انبار 6.700
تماس بگیرید
0
نبشی نمره 2 ضخامت 3mm 6 انبار 5.300
تماس بگیرید
0
فنس چشمه 5/5 سیم 4 انبار
تماس بگیرید
0
فنس چشمه 6/5 سیم 2/8 انبار
تماس بگیرید
0
فنس چشمه 5/5 سیم2/8 انبار
تماس بگیرید
0
فنس چشمه 6/5 سیم 2/4 انبار
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 25 12 انبار 46
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 22 12 انبار 35
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 20 12 انبار 29 الی 30
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 18 12 انبار 24
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 16 12 انبار 18.5 الی 19
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 14 12 انبار 15
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 12 12 انبار 10.5 الی 11
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 10 12 انبار 7/5 الی 8
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 8 12 انبار 4/5 الی 5
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179