محل بارگیری برابر بنگاه اهواز
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ناودانی نمره 30 12 انبار
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 27 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 24 12 انبار 285
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 22 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 20 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 18 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 سنگین 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 متوسط 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 سبک 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 14 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 12 متوسط 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 12 سبک 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 سنگین 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 متوسط 6 انبار 52
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 سبک 6 انبار 42
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 سنگین 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 متوسط 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 سبک 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6.5 سنگین 6 انبار 42
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6 سنگین 6 انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6 سبک 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 10*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 8*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 6*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 8*8 انبار 31
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 6*8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 5 انبار 14
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 4 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 3 6 انبار 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 2/5 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره2 6 انبار 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 12 6 انبار 12
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 12 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 10 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 10 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 9 6 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 9 6 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 8 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 8 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 7 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 7 6 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 6 6 انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 6 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 5 6 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 5 6 انبار 22.6
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 4.5 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 4 6 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 3/5 6 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 3 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2/5 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 90*90 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 90*90 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی90*90 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*20 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی50*50 6 انبار 28 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*20 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 6 انبار 28 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 6 انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*40 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*40 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*40 6 انبار 19 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*40 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*30 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*20 6 انبار 11
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*100 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*100 6 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*100 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 35*35 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*30 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 6 انبار 19 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 30*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 30*30 6 انبار 11
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی30*20 6 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 25*25 6 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 20*20 6 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*30 6 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 15*25 6 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*25 6 انبار 6
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*20 6 انبار 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق برش خورده (15-8میل) انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 15 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 12 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 10 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 8 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 6 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 5 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 4میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 3 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 5 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 4میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2-ضخامت 3میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2-ضخامت 3میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 2میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت1.5میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
خاموت 30*30 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 25*25 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 25*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*15 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 15*15 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 6 اینچ رده 80 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
16,300,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)5 اینچ رده 80 6 انبار A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
12,500,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)4 اینچ رده 80 6 انبار A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
10,600,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3اینچ رده 80 6 انبار A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
7,400,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-2 اینچ رده 80 6 انبار 68
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
5,150,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)2اینچ رده 80 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,550,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-1 اینچ رده 80 6 انبار A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز (مانیسمان)1/4-1 اینچ رده 80 6 انبار A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1 اینچ رده 80 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3/4 اینچ رده 80 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2 اینچ رده 80 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)6 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
12,000,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 5 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
8,550,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)4 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
6,300,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 3 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
4,450,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-2 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,500,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 2 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,300,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-1 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,000,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)1/4-1 اینچ رده 40 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,800,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
110,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3/4 اینچ رده 40 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
700,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2 اینچ رده 40 6 انبار 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
600,000
0
لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,120,000
0
لوله گالوانیزه 3 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,600,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,070,000
0
لوله گالوانیزه 2 اینچ 6 انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,100,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
900,000
0
لوله گالوانیزه 1/4-1 اینچ 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
790,000
0
لوله گالوانیزه 1 اینچ 6 انبار 10.2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
615,000
0
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ 6 انبار 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
473,000
0
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
381,000
0
ورق ذوزنقه رنگی عرض 1 متر هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره رنگی عرض115 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض1 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره گالوانیزه عرض115 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض 80 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره گالوانیزه عرض90 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض 1 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره گالوانیزه عرض 115 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه گالوانیزه عرض80 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره گالوانیزه عرض 90 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه رنگی عرض 1 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره رنگی عرض115 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق ذوزنقه رنگی عرض 80 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق کرکره رنگی عرض 90 هر متر طول انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله 1.5 اینچ(داربستی) 6 انبار 14
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
527,000
0
مش با میلگرد 8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
32,000
0
فنس چشمه 5/5 سیم 4 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
195,000
0
فنس چشمه 6/5 سیم 2/8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
67,500
0
فنس چشمه 5/5 سیم2/8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
96,500
0
فنس چشمه 6/5 سیم 2/4 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
52,000
0
میلگرد آجدار نمره 25 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 22 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 20 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 18 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 16 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 14 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 12 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,850
0
میلگرد آجدار نمره 10 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,800
0
میلگرد آجدار نمره 8 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
24,400
0
میلگرد کلاف نمره 6/5 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
27,000
0
لوله جوش مستقیم(انواع) انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله اسپیرال (انواع) 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تیرآهن 20 اصفهان 12 انبار کارخانه اصفهان
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
7,525,000
0
تیرآهن 18 اصفهان 12 انبار کارخانه اصفهان
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
6,430,000
0
تیرآهن 14 اصفهان 12 انبار کارخانه اصفهان
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
4
0
تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
5,430,000
0
تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 انبار شاخه شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
100
لوله 1 اینچ بدون درز رده40(مانیسمان) 6 انبار شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,100,000
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
هستی جلالی 02138092006
کارشناسان فروش
رضا فاتــحی 02138092005
کارشناسان فروش
سانـــاز خـداپـــرست 02138092003
کارشناسان فروش
شادی فاتحی 02138092004