محل بارگیری برابر کارخانه
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول محل بارگیری تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ناودانی نمره 12 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 12 سبک انبار
0
0
ناودانی نمره 10 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 10 سبک انبار
0
0
ناودانی نمره 8 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 8 سبک انبار
0
0
ناودانی نمره 6 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 6 سبک انبار
0
0
ناودانی نمره 5 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 5سبک انبار
0
0
ناودانی نمره 4 سنگین انبار
0
0
ناودانی نمره 4 سبک انبار
0
0
نبشی نمره 12 دوازده میل انبار
0
0
نبشی نمره 10 هشت میل انبار
0
0
نبشی نمره 10 ده میل انبار
0
0
نبشی نمره 8 شش میل انبار
0
0
نبشی نمره 8 هشت میل انبار
0
0
نبشی نمره 7 شش میل انبار
0
0
نبشی نمره 7 هفت میل انبار
0
0
نبشی نمره 6 چهارمیل انبار
0
0
نبشی نمره 6 پنج میل انبار
0
0
نبشی نمره 6 شش میل انبار
0
0
نبشی نمره 5 سه میل انبار
0
0
نبشی نمره 5 چهار میل انبار
0
0
نبشی نمره 5 پنج میل انبار
0
0
نبشی نمره 4 سه میل انبار
0
0
نبشی نمره 4 چهار میل انبار
0
0
نبشی نمره 3 دو میل انبار
0
0
ناودانی نمره 30 انبار
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 27 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 24 انبار 285
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 22 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 18 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 سنگین انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 متوسط انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 16 سبک انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 14 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 12 متوسط انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 12 سبک انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 سنگین انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 متوسط انبار 52
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 10 سبک انبار 42
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 سنگین انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 متوسط انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 8 سبک انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6.5 سنگین انبار 42
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6 سنگین انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ناودانی نمره 6 سبک انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 10*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 8*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 6*10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 8*8 انبار 31
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه 6*8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 5 انبار 14
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 4 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 3 انبار 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره 2/5 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
تسمه نمره2 انبار 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 12 انبار 12
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 9 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 9 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 7 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 7 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 6 انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 5 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 5 انبار 22.6
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 4.5 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 4 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 3/5 انبار 4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 3 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2/5 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 90*90 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 90*90 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی90*90 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی50*50 انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 انبار 28
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*40 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*40 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*40 انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*40 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*30 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*20 انبار 11
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*100 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی40*100 انبار 2.5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*100 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 35*35 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*30 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*30 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 30*30 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 30*30 انبار 11
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی30*20 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 25*25 انبار 9
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 20*20 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*30 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 15*25 انبار 7
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*25 انبار 6
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 10*20 انبار 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله گالوانیزه 4 اینچ انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,120,000
0
لوله گالوانیزه 3 اینچ انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,600,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,070,000
0
لوله گالوانیزه 2 اینچ انبار 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,100,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
900,000
0
لوله گالوانیزه 1/4-1 اینچ انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
790,000
0
لوله گالوانیزه 1 اینچ انبار 10.2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
615,000
0
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ انبار 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
473,000
0
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
381,000
0
لوله 1.5 اینچ(داربستی) انبار 14
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
527,000
0
میلگرد آجدار نمره 25 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 22 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 20 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 18 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 16 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 14 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 12 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,850
0
میلگرد آجدار نمره 10 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,800
0
میلگرد آجدار نمره 8 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
24,400
0
میلگرد کلاف نمره 6/5 انبار کیلوگرم
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
27,000
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179