رده 40 گروه ملی (اهوازی)
عنــوان محصول واحد رده تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله 6 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 5 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 4 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 3 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 2.1/2 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 2 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 1.1/2 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 1.1/4 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 1 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 3/4 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
لوله 1/2 اینچ بدون درز رده 40 (مانیسمان) شاخه 40
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179